Officer


Avarage Salary
$70,918/yr
based on 641 payrolls
Number of People By Income
$10k - $42k
$42k - $74k
$74k - $106k
$106k - $138k
$138k - $170k
$170k - $203k
$203k - $235k
$235k - $267k
$267k - $299k
$299k - $331k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement

Officer - employees list 641

NameStateEmployerPay
Anthony Berkovatz
Colma, CA$330,834
Anthony BerkovatzCAColma$330,834View Details
Sam Ling
West Covina, CA$319,304
Sam LingCAWest Covina$319,304View Details
Sam Ling
West Covina, CA$312,661
Sam LingCAWest Covina$312,661View Details
Brett Clyne
Colma, CA$302,952
Brett ClyneCAColma$302,952View Details
Brian Kearns
West Covina, CA$299,692
Brian KearnsCAWest Covina$299,692View Details
Brian Kearns
West Covina, CA$298,745
Brian KearnsCAWest Covina$298,745View Details
Esteban Mendez
West Covina, CA$295,251
Esteban MendezCAWest Covina$295,251View Details
Joe Serrano
West Covina, CA$294,417
Joe SerranoCAWest Covina$294,417View Details
Esteban Mendez
West Covina, CA$290,496
Esteban MendezCAWest Covina$290,496View Details
Cody Iside
West Covina, CA$285,247
Cody IsideCAWest Covina$285,247View Details
Matthew Bowman
West Covina, CA$284,733
Matthew BowmanCAWest Covina$284,733View Details
Joe Serrano M
West Covina, CA$283,109
Joe Serrano MCAWest Covina$283,109View Details
Matthew Bowman
West Covina, CA$282,934
Matthew BowmanCAWest Covina$282,934View Details
Cody Iside
West Covina, CA$282,810
Cody IsideCAWest Covina$282,810View Details
Marcos Perez
Colma, CA$282,009
Marcos PerezCAColma$282,009View Details
Richard Forman
West Covina, CA$281,680
Richard FormanCAWest Covina$281,680View Details
Kimberly Trask
Colma, CA$279,758
Kimberly TraskCAColma$279,758View Details
Ian Paparro
West Covina, CA$278,819
Ian PaparroCAWest Covina$278,819View Details
Anthony Berkovatz
Colma, CA$276,961
Anthony BerkovatzCAColma$276,961View Details
Bryan Rodriguez
West Covina, CA$276,517
Bryan RodriguezCAWest Covina$276,517View Details
Show More
Advertisement